dinhchien

HK33HKD - Tín hiệu tăng

Giá lên
OANDA:HK33HKD   Hong Kong 33
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Risk: 1%.
- Dữ liệu backtest mặc đình từ Tradingview
- Chúc may mắn.