2c827fcec70a4170a5bde7f3686b22

HLT có đợt hồi nhẹ để tăng tiếp

NYSE:HLT   Hilton Worldwide Holdings Inc.
HLT hồi nhẹ về HT dưới rồi bật lên lại. Cơ hội vào lệnh thêm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.