2c827fcec70a4170a5bde7f3686b22

HLT có đợt hồi nhẹ để tăng tiếp

NYSE:HLT   Hilton Worldwide Holdings Inc
HLT hồi nhẹ về HT dưới rồi bật lên lại. Cơ hội vào lệnh thêm