HOSE:HNG   CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
HNG đang cho tín hiệu đẹp
Anh chị em xem xét.

BUY HNG:

- Break and retest trend
TP:24-25
STOPLOSS: 7-8%

GOODLUCK!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.