KUCOIN:HOTCROSSUSDT   Hot Cross / Tether
Một trong những dự án #defi nằm trong top MVB, có tiềm năng list Binance trong thời gian tới.
Biểu đồ 1D đang có phân kỳ ẩn, kỳ vọng có điều chỉnh mạnh từ vùng giá hiện tại.

BUY: 0.3 - 0.33$
TP1: 0.5$
TP2: 1$
SL: 0.25$

#NFA
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.