Phamdong1969

HPG 1D mới bắt đầu chu kỳ giảm.

Giá xuống
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Mình ít phân tich một cổ phiếu cụ thể . Nhưng hôm nay thấy có nhóm tư vấn tài chính kêu nhà đấu tư mua HPG có thể x2 - x3 trong vòng 3 năm nữa.
Nên mới vào xem sao.
Thì thấy không ổn tý nào, mức hỗ trợ tiếp theo là 290 và 245.
Tuy nhiên về tới đó cũng chưa phải vùng mua vào. Chỉ khi nào cả thị trường chung tạo đáy mới tính chuyện đầu tư. Không có doanh nghiệp tốt nào mà giá đi ngược được thị trường chung.
Hy vọng không ai bị mấy nhóm tư vấn kiểu bắt dao rơi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.