longsonvn

HPG 12/3/24: Điểm mua tại đỉnh nền giá cũ

Giá lên
longsonvn Cập nhật   
HOSE_DLY:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Với phiên 27/2/24, HPG vượt ra khỏi nền giá tích lũy từ tháng 9/23 và hiện tại quay về kiểm định lại vùng đỉnh của nền giá cũ, tạo thành điểm mua tốt.
Giao dịch được đóng thủ công:
Do diến biến tiêu cực của thị trường chung và của cổ phiếu nói riêng, chúng tôi đã quyết định bán 50% vị thế của cổ phiếu này vào phiên 18/3/24 và theo dõi bán phần còn lại nếu có phiên đóng cửa dưới 28.5 (MA-50)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.