binancash

HPG đãn x2 tài sản khi mức giá dưới 13K

HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Tôi rất thich HPG và SSI, nhưng mã chứng khoán này đã gần như x2 tài sản khi giá giảm thấp.

Nếu bạn từ theo dõi bài viết của tôi và vào HPG dưới 13K thì giờ đã x2 tài sản trong thời gian ngắn, lời rất nhanh so với đầu tư bất động sản.

Bạn muốn sử dụng những indicator tui viết thì có thể tham khảo trang github của tui, ở đó tui có một số indicator để trading daily.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.