kevinluong85

11:30 29/08 HPG (HÒA PHÁT)

Giá xuống
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Khung H4 đã hoàn thành 5 sóng Elliott, đang điều chỉnh giảm ABC.
Tìm entry SHORT khung M30, M15
Entry:26650 - 28700
SL:28900
TP:24400
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.