phamvu1594

HSG Cần thời gian tích luỹ lại.

Giá xuống
HOSE:HSG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
HSG con hàng dòng thép. Tài chính rất oke, hưởng lợi nhiều từ giá thép nhưng thông tin khá bão hoà. Xu hướng kỹ thuật bên kia sườn dốc sau nhịp từ 2020-2021 Đã tăng cỡ 8 lần. Cổ phiếu chạm đỉnh Cũ 43.5 giảm lại với Khối lượng lớn. Xác suất thất Bại khá cao.
Cơ hội lướt T+ cho ai kẹp hàng. Nên kê lên để ra.
Lướt T0: ( 30% so vs lượng hàng nắm )
Mua quanh 40 .3 - Lên 42.1 Bán. Bán kèm hàng có sẵn.
Ko nên mua mới với người chưa có hàng. Cần tích luỹ thêm mới tham gia được.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.