lamnhatky2412

Mình đã áp dụng phương pháp đếm sóng Eliot cho ý tưởng này

HOSE:HSG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Mình đã sử dụng nguyên lý sóng elliot cho quyết định đầu tư này. Chia sẽ vùng giá tiềm năng mà theo sóng và fibonanci thì rất có thể là đáy trong pha hồi của sóng ABC là vùng 6000, trong sóng C thì mình thấy sự thoái lùi đang hình thành và rất có thể sóng C này trong chart D thì nó là sóng đẩy sóng 1 mở rộng và ước tính finbonanci từ con sóng 2 thì lùi tiếp 13 giá nên mình có kết luận. nếu xác nhận cuối cùng là đạt vùng được sóng 1 mở rộng thì các bạn nên dca , dần cá nhân mình thì mình all tai 6000, nếu muốn chắn chắc thì khi nó quay đầu vượt sóng 4 nhỏ của sóng c tại vùng giá 19k thì xác nhận quay đầu vì có thể cổ phiếu này sẽ sideway cực kì lâu. Good luck mình là Kỳ, một nhà đầu tư tập sự
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.