Phamdong1969

HT/BTC đang trên trsnd tăng giá.

Giá lên
HUOBI:HTBTC   Huobi Token / Bitcoin
152 lượt xem
5
HT ăn theo BNB đang tăng tốt những đã gần vùng kháng cự tại 0.00055320 có thể sẽ điều chỉnh nhẹ ở vùng này,
Sau đó chịnh phục vùng 0.00079660 , Nếu phá vùng giá này đi lên sẽ thiết lập cho HT một vùng giá mới.

Bình luận