Phamdong1969

HT/BTC đang trên trsnd tăng giá.

Giá lên
HUOBI:HTBTC   Huobi Token / Bitcoin
HT ăn theo BNB đang tăng tốt những đã gần vùng kháng cự tại 0.00055320 có thể sẽ điều chỉnh nhẹ ở vùng này,
Sau đó chịnh phục vùng 0.00079660 , Nếu phá vùng giá này đi lên sẽ thiết lập cho HT một vùng giá mới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.