kipxonghip102

Đồ thị HT/USDT ngày 17.4.2019d

Giá xuống
HUOBI:HTUSDT   Huobi Token / Tether USD
Đồ thị khung W đạt cực đại trung bình năm
Đang vào sóng chỉnh mạnh
Kế hoạch giao dịch được đề xuất ở trên, các điểm gãy vỡ đồ thị được update khi có biến thị trường.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.