HUOBI:HTUSDT   Huobi Token / Tether USD
tiếp tuc uptren tích lũy khung tuần khá lâu . entry 8$ - 10$ .lãi tùy mồm , không đồng tình đừng sủa càn . đồng quan điểm cho 1 like .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.