Whale-D

CKVN - HUT- 19/4/2022 - 9

Giá lên
HNX:HUT   TASCO JSC
Vùng mua 12.000 -17.000
Target 1: 34.832
Target 2: 45.663

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.