A_Luan26

ICP rất đáng mua lên

Giá lên
KUCOIN:ICPUSDT   Internet Computer / Tether
ICP đã break lên biên trên của EMA21 sau thời gian dài ép giá từ biên dưới.

mong anh em tham khảo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.