MUNC

ICP cho xu hướng dài dạn

BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
mình hiện tại đang nhìn thấy nhịp hồi ở đây, nhưng cẩn thận đến vùng 44-46 sẽ có hoán chuyển sóng lên tiếp hoặc hiệu chỉnh kép xuống vùng dưới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.