phuongphamkn

ICP cho xu hướng dài hạn - target 1 - $90

BINANCE:ICPUSDT.P   ICP / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Nhìn vào biểu đồ có thể thấy hiện tại ICP đã break khỏi niêm tích lũy và quay lại test trend để tiếp tục xu hướng tăng. vùng Fibo 50 + vùng test trend là 1 điểm bật rất lớn, chứng tỏ xu hướng tăng vẫn còn tiếp tục
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.