HOSE:IDI   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
Hủy plan cũ và theo chiến lược mới

Bình luận