KentDO

IJC - Duy trì xu hướng tăng giá kéo dài

Giá lên
HOSE:IJC   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Mã cổ phiếu IJC; sàn HOSE; Becamex IJC .Thời gian:14:57:28
Giá hiện tại 13.3; KLGD 2.34 triệu CP; Giá trị GD 30.71 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Chúng tôi đánh giá trạng thái hiện tại của IJC là Tăng giá kéo dài;kỳ vọng duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Tăng;nhà đầu tư cân nhắc MUA. Chúng tôi dự kiến giá mục tiêu có thể đạt 14.12194(6.18%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 14.12194(6.18%) nếu tích cực và giá hỗ trợ dự kiến cũng có thể đạt 11.95(-10.15%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 9.46(-28.87%) trong trường hợp điều chỉnh..

Thanh khoản
Yếu tố thanh khoản của cổ phiếu IJC có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 7.42 tỷ đồng; thanh khoản không thấp so với thị trường chung; và thanh khoản hiện tại đang Tăng.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Kháng cự gần nhất của IJC là 14.12194 ;quý nhà đầu tư có thể quan tâm mức hỗ trợ gần nhất tại 11.95 9.46 . Mức giá hợp lý có thể xem xét mua lại cổ phiếu tại mốc 11.25.

Các đánh giá từ Mô hình
Theo kết quả từ mô hình tín hiệu mua bán hiện đã xuất hiện tín hiệu mua đối với cổ phiếu IJC. Qua các kỳ thì xu hướng vận động giá của cổ phiếu tương ứng là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Tăng ; Dài hạn Tăng .Đánh giá hiện tại của chúng tôi về vận động giá của cổ phiếu là An toàn.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu IJC duy trì xu hướng tăng giá kéo dài và kỳ vọng thiết lập các mức kháng cự mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.