HOSE:IJC   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Kháng cự cũ hình thành từ đầu tháng 6/2021 đến tháng 7/2021, khá chắc, với volume trung bình như hiện tại, mất ít nhất một tháng tích lũy mới vượt được. Kinh tế phục hồi, tiền rút ra phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất, lượng tiền không dồi dào như trước, theo quan điểm của mình phải mất một thời gian kha kha 1.5 - 2thang mới vượt kháng cự. Nếu thời gian xây nền để vượt định thấp hơn thì sau đó cũng dễ quay đầu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.