HOSE:IJC   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Tuy vừa trải qua sự điều chỉnh giá do chốt lời của một số dòng tiền nhưng lực tăng vẫn mạnh áp đảo nên giá sẽ tăng tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.