HOSE:IJC   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Xin chào mọi người, mình là Đạt đây! dưới đây là phân tích của mình về CP này. xin nhắc lại cổ phiếu này mình phân tích hoàn toàn dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.