anhcuathan20

IJC xuất hiện mô hình cốc tay cầm 05/07/2021

Giá lên
HOSE:IJC   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
sáng mai quan sát nếu IJC tiếp tục giảm mua vào 400 cổ phiếu tiếp tục xem có các đợt tăng vào phiên chiều 06/07/2021 hay không
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.