Phamdong1969

INS/BTC trên đồ thị 4h đang cho những tín hiệu tích cực

Giá lên
BINANCE:INSBTC   None
INS rất có thể sẽ tạo đáy tại vùng này,
vùng kháng cự quyết định đây có phải đáy không nằm ờ 0.0000950

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.