Ninh-Do

Cơ hội x2 với IOST

Giá lên
Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:IOSTBTC   IOST / Bitcoin
Chart 1D
Buyzone: 11x-12x
Sellzone: 28x 39x
Bình luận:
Tăng trưởng rất đẹp 30% r
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.