IOSTUSD - Mô hình khung D cốc tay cầm
khung H4 chưa có tín hiệu đảo chiều nên chưa phải điểm mua đẹp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.