lainguyen89

Vùng mua và điểm chốt lời cho mùa 2021

Giá lên
BINANCE:IOTABTC   IOTA / Bitcoin
33 lượt xem
0
IOTA là một Tangle (biến thể của Blockchain) Platform được ra đời với mục đích làm nguyên liệu phục vụ cho mạng lưới Internet of Things (vạn vật kết nối với Internet) dựa trên một sổ cái phân tán.