GameonVentures

IOTX, H1, Buy

Giá lên
GameonVentures Cập nhật   
BINANCE:IOTXBTC   IoTeX / Bitcoin
Mua và đặt SL cho IOTX tại đường màu xanh, mục tiêu giá 80%

Bình luận:
Giao dịch khởi động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:

Target đã đạt, chúc mừng nhận 55% lợi nhuận

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.