Cowboyyy

ITA - Liệu Khủng Long đã thức giấc

HOSE:ITA   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
- Weekly chart:
Dựa đoán xu hướng dài hạn: - D3 chart:
Kế hoạch :
Bình luận: