TradinV85

Buy vị thế D Jp225 100u

Giá lên
TradinV85 Cập nhật   
FX:JPN225   Chỉ số Nikkei 225
Buy vị thế D jp225 theo 4H
Chờ D xác nhận vào nốt cỡ lệnh
Bình luận:
Đã chạm SL -90u
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.