FOREXCOM:JP225   Japan 225 CFD
Xu hướng: up trend
Pattern: Bull flag/Pennant
==> buy khi giá breakout khỏi mô hình
Tỷ lệ R:R - 1:1
Quản lý vốn hợp lý, không rủi ro quá nhiều cho 1 lệnh giao dịch
Happy and safe trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.