HOSE:JVC   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
JVC là công ty chuyên về thiết bị y tế
Về mặt phân tích cơ bản:
- Lợi nhuận tài chính, và lợi nhuận sau thế vẫn âm
- Nhưng nếu dài hạn thì có thể hưởng lợi do dịch
bệnh chưa kết thúc, nhất là xuất hiện chủng omicron
Về kĩ thuật:
-Xu hướng giá vẫn trên ichimoku cloud, nâng đỡ
- MFI cho thấy dòng tiền đang quay lại mã cổ phiếu JVC, có thể là tìm kiếm cơ hội lướt sóng
- Giá đi ngang tích lũy, điểm mua có thể vào 8500-9500
Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Mọi quyết định tự chịu trách nhiệm về số tiền của mình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.