epie2019

JPY trend 23/12/2019~27/12/2019

Giá xuống
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
JPY trend 23/12/2019~27/12/2019
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.