BINANCE:KAVAUSDTPERP   Kava / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Long 10% Budget Lv x13
Buyzone 1.71-1.76
STL 1.59
TP1 2.2
TP2 2.56
TP3 2.7
Dont forgot Stoploss and move stoploss above entry.
Goodluck!!!
Giao dịch đang hoạt động:
Entry 1.73
Bình luận:
Now 8:20 PM UTC+7: price is 1.8 (4.5% x13 from entry)
Move STL to 1.75 ( 1.2%x13) and go to sleep.
Bình luận:
Hit TP1 and Dump
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.