HOSE:KBC   TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc đang làm cho cổ phiếu khu công nghiệp lên ngôi