HOSE:KBC   TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN
Có lẽ đoạn khó khắn nhất của KBC đã qua đi...???