HOSE:KBC   TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN
+ Trong tháng vừa rồi đường đi về giá của KBC có cú fake out dowtrend ngoại mục. Ngay sau đó giá đã chạy trên đường MA50 và đướng trenline để tiếp tục hành trình vượt đỉnh 62.9.
Trường hợp giá hồi về 54 đến 53 thì chắc khó có thể hồi lại lần nữa để vượt lên đường trendline và MA50.
Giá hồi về dưới 53 thì lên thoát hàng, giá bật lên 61-62 xem xét ra tối thiểu 50% và có thể giữ tiếp đến 65-68.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.