Tran_Hieu

caffe Arabica tháng 3

Giá xuống
ICEUS:KCH2022   Coffee C Futures
Arabica tháng 3 hôm qua giảm khả mạnh về vùng 224 giá hiện đã gãy qua các vùng hỗ trợ trước đó mn nên canh giá hồi lên vùng kháng cự trên bán xuống nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.