nguyento1210

Phân tích cà phê

ICEUS:KCZ2021   Coffee C Futures
xác định xu hướng chính 4h, xu hướng ngắn hạn 1h và tìm điểm buy sell 1h
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.