ICEUS:KCZ2022   Coffee C Futures
9/11 Canh mua KCZ2022
Chờ giá đóng nến trên vùng cản, Tuy nhiên vẫn cần lưu ý vùng trendline
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.