GiaoDichHangHoaPhaiSinh

11/11 Bẫy giá H1

Giá lên
ICEUS:KCZ2022   Coffee C Futures
Chờ hồi về cản thì vào lệnh sẽ được tỷ lệ R/R tốt hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.