GameonVentures

KEY, H1, Buy, 50%

Giá lên
GameonVentures Premium Cập nhật   
BINANCE:KEYBTC   None
Xu hướng tăng được xác nhận với Key, mục tiêu giá sóng đạt 50%
Đặt SL dưới đường ngang màu xám
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Mục tiêu giá: Đạt
Chúc mừng bạn lợi nhuận 60%

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.