Ninh-Do

keybtc buy

BINANCE:KEYBTC   None
key dường như chạy xong ending trade vài ngày
Buy: 45
DCA 41:
Sell: 55
Stoploss: 40