VuDucThanhLong

Key và kỳ vọng lợi nhuận 65%

Giá lên
BINANCE:KEYBTC   None
Có vẻ tuần này Key sẽ có khá nhiều khoảng không để phát triển
Và mình đề xuất giá mua, bán như sau:
Giá mua: Dưới 93
Giá bán: 152
Dừng lỗ: 5% dưới giá bạn mua

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.