VuDucThanhLong

Key và kỳ vọng lợi nhuận 65%

Giá lên
BINANCE:KEYBTC   None
Có vẻ tuần này Key sẽ có khá nhiều khoảng không để phát triển
Và mình đề xuất giá mua, bán như sau:
Giá mua: Dưới 93
Giá bán: 152
Dừng lỗ: 5% dưới giá bạn mua

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/