utah0104

KHG LONG

Giá lên
HOSE:KHG   CTCP TD KHAI HOAN LAND
_Long với tỉ trọng thấp quanh 20,5-20 /SL nếu hàng về thủng 19,5/TP kì vọng 23 .goodluck :)))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.