Tramanh1996

Vùng giá đẹp mua KLF

Giá lên
HNX:KLF   None
Vùng giá đẹp mua KLF

Cắt lỗ dưới hỗ trợ 3k3. Chốt lãi ở 6k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.