Phamdong1969

KMD/BTC quá trinh tích lũy đã xong

Giá lên
BINANCE:KMDBTC   Komodo / Bitcoin
KMD la một trong những đông tiền tạo đáy sớm hơn thị trường chung
hiện tại KMD đã hoan thành vùng đáy và đang tích lũy quanh khu vực viền cổ, Khả năng sẽ sớm đi vào chu kỳ tăng
Nếu giá rớt trở lại khu vực 0.00022 thì sẽ khó khắn cho việc tăng giá.