Mọi chỉ số đều cho xu hướng tăng, cản đầu tiên năm ở 0.00043