Dr_Thanh

Điểm mua KMR

Giá lên
HOSE:KMR   CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
31 lượt xem
0
Range break
tp 40%, sl 10%
tỉ lệ RR hấp dẫn, win rate cao