Dr_Thanh

Điểm mua KMR

Giá lên
HOSE:KMR   CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Range break
tp 40%, sl 10%
tỉ lệ RR hấp dẫn, win rate cao

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.