tongbang0

KNC và mô hình chén thánh

BINANCE:KNCBTC   Kyber Network / Bitcoin
KNC đang trên đà vào mô hình chén thánh theo nến ngày. Khả năng cao sẽ bật mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.